Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci SN15 w Zarzecze

Nisko, dnia 10.03.2020r.

 

PPB. 6733.1.47.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

           Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz.256) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293) z a w i a d a m i a m, że  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w imieniu, której występuje P. Grzegorczyk Piotr dnia 10.03.2020r. została wydana decyzja Nr 10/2020 znak sprawy PPB.6733.1.47.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. „2559/30, 2569/7, 2569/5, 2569/6, 2569/13, 2967, 2968/2, 2973, 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 3124/11, 3135/5, 3136/1, 3136/2, 3145, 3156/5, 3165/2, 3175/2, 3171/2, 3179/2, 3187/3, 3191/3, 3197/2, 3221/2, 3239/2, 3245/2, 3251/2, 3255/1, 3255/2, 3259/1, 3266, 3270, 3274, 3283, 3280, 3285, 3287/1, 3294, 3296, 3299, 3309, 3318, 3328, 3337, 3343, 3349/1, 3354, 3364/4, 3399, 3400, 3409, 3417, 3425, 3430, 3431, 3432/1, 3353/1, 3353/2, 3362/1, 3363/1, 3364/1, 3463” w miejscowości Zarzecze gm. Nisko

 

           Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście   lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko,  Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)  oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.03.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2020 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 38
01 kwietnia 2020 10:56 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)