Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla rozbudowy i przebudowy budynku na przedszkole i żłobek wZarzeczu

 

 

Nisko, 31.03.2020r.

PPB.6733.7.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

            Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz.256), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 , poz.293.), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z 18.02.2020r. Gminy Nisko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia p.n. przebudowa i rozbudowa budynku gminnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek i przedszkole przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 2251 w msc.Zarzecze - niniejszym zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych  w poniższym pouczeniu.

 

            Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.03.2020r
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 48
31 marca 2020 11:38 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)