Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku- rejon ul. Wolności

Nisko, dnia 31 marca 2020r.

PPB.6733.13.2020.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

 

       Stosownie do art. 7- 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 293), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 04.03.2020r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakładu Gazowniczego w Jaśle, w imieniu którego występuje pełnomocnik- P. Adamczyk Grzegorz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ew.: 3649/2, 3651, 3652/1 i 8014 położonych w Nisku przy ul. Wolności niniejszym zawiadamiam że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 7.30-15.30) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 37
31 marca 2020 09:36 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2020 09:35 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)