Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Nisku- ul. Konwaliowa, ul Górna

 

Nisko, dnia 25 marca 2020r.

PPB.6733.8.2020.MS

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

       Stosownie do art. 7- 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 293), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 06.02.2020r. (data wpływu 25.02.2020r.) Miejskiego Zarządu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w imieniu którego działa pełnomocnik- P. Gazda Robert, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Nisku na terenie działek o nr ew.: 3943/8, 3942/1, 3934/4, 3942/2, 3934/1, 3933/1, 3932/3, 3932/8, 3931/3, 3925/3, 3924/5, 3924/15, 3906/16, 3906/10, 3906/5, 3906/9, 3924/20, 3924/10, 3925/8, 3924/22, 3924/12, 3925/9, 3925/11, 3931/11, 3931/10, 3901/2, 3900/2, 3897/2, 3896/6, 3896/5, 3891/3, 3890/2 3887, 3886/2, 3884/2, 3883, 3879/2, 3878/1, 3872, 3785/3, 3871/5, 3942/6, 3942/7, 3950/3, 3950/4, 3950/7, 3954/8, 3954/9, 3961/6, 3962/3, 3964/2, 3943/9, 3943/10, 3962/7 i 3961/7niniejszym zawiadamiam żezostał zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 7.30-15.30) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2020 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 83
25 marca 2020 14:05 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)