Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku- ul. Konwaliowa

Nisko, 23.03.2020r.

 

PPB.6733.17.2020.MS

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 293), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 13.03.2020r. (data wpływu 18.03.2020r.) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Adamczyk Grzegorz, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew.: 3944/7, 4014/3, 3943/8, 3943/9, 3942/3, 3942/1, 3934/1, 3933/1, 3932/3, 3931/3, 3931/4, 3931/5, 3931/6położonych w miejscowości Nisko, przy ul. Konwaliowej.

  

 

 

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2020 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 31
23 marca 2020 13:52 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2020 13:50 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)