Komunikaty

Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym na budowę sieci gazowej Nisko ul.Tęczowa

Nisko,  dnia  20.03.2020r.

 

PPB.6733.11.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

           Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256)  oraz art.  53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.                       o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020.293), w związku                                z postępowaniem prowadzonym na wniosek z datą wpływu dnia  02.03.2020r. Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy w Jaśle,  w imieniu której działa pełnomocnik                         P. Adamczyk Grzegorz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 1424/11, 1424/12, 1424/14, 1424/15, 1423/10, 1423/7 położonych w Nisku przy ul. Tęczowej – niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

           Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze  w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 )  i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż.  Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.03.2020r
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2020 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 23
20 marca 2020 10:34 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)