Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku

 

Nisko, 19.03.2020

 

PPB.6733.15.2020

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

            Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz.256), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz.293) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 17.03.2020r. MZK sp. z o.o. w imieniu, której działa Prezes Kuziora Zbigniew zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew: 3447/2, 3448/1, 3448/2, 3449, 3450, 3784/1, 3784/10, 3784/11, 1740/4, 8012, 2954/1, 2962/11, 1740/29 położonych w Nisku.

 

                Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście                    lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie                                z  art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze  w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.03.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2020 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 34
19 marca 2020 09:59 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)