Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść Nisko ul.Dobra

Nisko,  dnia  17.03.2020r.

 

PPB.6733.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

           Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256)  oraz art.  53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020.293), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 11.02.2020r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy w Jaśle,  w imieniu której działa pełnomocnik  P. Adamczyk Grzegorz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 1380/10 i 1379/21 położonych w Nisku przy ul. Dobrej niniejszym informuję,że

 został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych  w poniższym pouczeniu.

           Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze  w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 )  i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż.  Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.03.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2020 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 22
19 marca 2020 08:23 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 marca 2020 08:36 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)