Komunikaty

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia w Zarzeczu gm. Nisko

 

Nisko, 13marzec 2020r.

PPB.6733.6.2020.ED

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2020.256), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2020.293),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 12.02.2020r. PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia p.n. „przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN na sieć kablową wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV” zlokalizowanego na działkach nr ew.: 1820, 1858, 1859, 1860, 1865, 1866, 1867, 1871, 1872/4, 1873/1, 1875/3, 1875/5, 1876/1, 1877/10 położonych w miejscowości Zarzecze gm Nisko, przy ul. Błonie - niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2020 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 29
13 marca 2020 10:14 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)