Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka linii kablowej średniego napięcia 15kV w Nisku ul. Górka

 

Nisko, 11 marzec 2020r.

PPB.6733.4.2020.ED

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2020.256), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2020.293),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 13.02.2020r. PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „budowie linii kablowej SN 15kV” (długośćlinii ok. 0,137 m, budowa 2 słupów SN) zastępującej linię napowietrzną, w tym demontaż istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej SN15 kV na terenie działek nr ew. 2/3 i 3 położonych w Nisku przy ul. Górka gmina Nisko- niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2020 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 26
11 marca 2020 08:23 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)