Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym na budowę sieci SN 15 Nisko ul.Szklarniowa

Nisko, 23.01.2020 r.

 

PPB.6733.1.51.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 30.12.2019 r. (data wpływu 31.12.2019 r.) PGE Dystrybucji S. A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Budzyński,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN 15kV oraz linii kablowej nN na terenie działek o nr ew. 8000/21, 8000/22, 1613/3, 1616/3, 1616/8, 1616/7 i 1426/5 położonych w Nisku zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 7.30-15.30
) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

 

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.01.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2020 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 149
23 stycznia 2020 14:50 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)