Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji uzdatniania wody w Zarzeczu i budowy rurociągów wody surowej łączących SUW z 2 projektowanymi studniami głębinowymi

Nisko, 23 stycznia 2020r.

PPB.6733.1.42.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 18.01.2019r. (data wpływu 20.11.2019r.), uzupełniony i zmieniony pismem z dnia 21.01.2020r. (z datą wpływu do tut. Organu dnia 21.01.2020r.) Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, w imieniu której występuje Zbigniew Kuziora Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia realizowanego w ramach inwestycji, cytuję: rozbudowastacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch studni głębinowych w Zarzeczu” na działkach nr ew. 2578/1, 2141/3, 2547, 2511, 2514/3, 2569/9, 2569/10, 2571 w Zarzeczu gm. Nisko- a polegającego na ustaleniu (w I-szym etapie) lokalizacji: rozbudowy stacji uzdatniania wody (rozbudowa budynku SUW oraz przebudowa i wymiana elementów technologicznych stacji uzdatniania) oraz budowy rurociągów wody surowej łączących projektowane 2 studnie głębinowe ze stacją uzdatniania wody (ustalenie lokalizacji studni głębinowychetap II realizacji przedsięwzięcia).

    Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

 mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2020 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 168
23 stycznia 2020 14:04 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)