Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci energetycznej w Nisku ul.Polna

Nisko, 17.01.2020 r.

 PPB.6733.1.46.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 10.12.2019 r. (data wpływu 12.12.2019 r.), zmienionego dnia 20.12.2019 r. PGE Dystrybucji S. A. Oddział Rzeszów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Paweł Styczyński - PUEiH „ELTO” Sp. z o. o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz słupa linii napowietrznej
SN 15kV
na terenie działek o nr ew. 3665/8, 3663/2, 3662/9, 3661/5, 3660/6, 3659/6, 3658/5, 3657/5, 3656/2, 3655/2, 5675/2, 5675/1, 3653/1, 3650/4, 3649/3 i 3671/6 położonych w Niskuzawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji
w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 7.30-15.30
) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 mgr Zbigniew Kotuła

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2020 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 182
17 stycznia 2020 11:03 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)