Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci SN15 w Nisku

Nisko, dnia 8 stycznia 2020r.

 

PPB.6733.1.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m, że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów ul.8-go Marca8, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Kusiowski Sebastian, dnia 08.01.20110r. została wydana decyzja Nr 3/2020 znak sprawy PPB.6733.1.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

Budowa inii kablowej zastępującej napowietrzną linię elektroenergetyczną średniego napięcia SN-15kV na terenie działek nr ew. 5672/2, 5670/2, 5668/4, 7543,7544 (częśćpołożonych w miejscowości Niskogm. Nisko”.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.01.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2020 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 182
09 stycznia 2020 11:29 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)