Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci energetycznej SN15 i NN Niskoul.Szklarniowa

PPB.6733.1.51.2019 2.01.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096 z poźn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1945 z poźn.zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 31.12.2019r. PGE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, RE Stalowa Wola, w imieniu której działa pełnomocnik

P. Budzyński Michał,zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie stacji transformatorowejSN/nN, linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, linii kablowej nNprzewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew.: 8000/21, 8000/22, 1613/3, 1616/3, 1616/8, 1616/7, 1426/5 położonych w Nisku przy ul. Szklarniowej.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.01.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2020 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 174
03 stycznia 2020 09:25 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2020 09:09 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)