Komunikaty

Ogłoszenie o zmianie wniosku na budowę sieci SN15 w Nisku ul.Polna

 

Nisko, dnia 27.12.2019r.

 

PPB.6733.1.46.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096, późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z datą wpływu dnia 12.12.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, Oddział w Rzeszowie ul. 8 Marca 8 w imieniu, której działa pełnomocnik P. Paweł Styczyński,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 5kV oraz słupa SN – linia napowietrzna SN 15 kV Nisko-Barce z odgałęzieniem do stacji Polna 1 od słupa nr 22/4 do słupa 22/5przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 3665/8, 3663/2, 3662/9, 3661/5, 3660/6, 3659/6, 3658/5, 3657/5, 3656/2, 3655/2, 5675/2, 5675/1, 3653/1, 3650/4, 3649/3położonych w Nisku przy ul. Polnej niniejszym informuję, że dnia 20.12.2019r. (data wpływu dnia 23.12.2019r.) wnioskodawca wystąpił o zmianę w/w wniosku w zakresie jegorozszerzenia o działkę o nr ew. 3671/6 w Nisku.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.12.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2019 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 204
03 stycznia 2020 09:27 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 08:50 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)