Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Nisku ul.Kilińskiego

Nisko, dnia 27.12.2019r.

 

PPB.6733.1 45.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096, późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonymna wniosek z dnia 29.11.2019r. (data wpływu dnia 02.12.2019r). Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik P. Polek Monika,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 2012/1, 1975/7 i 1975/8 położonych w Nisku przy ul. Kilińskiegogm. Nisko – niniejszym informuję, żezostał zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.12.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2019 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 135
30 grudnia 2019 08:48 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)