Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Wykaz spraw

Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne

Jednostka prowadząca:

Referat Finansowy

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu DR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Pobierz deklarację

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:

W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Referat Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę podatku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o podatku rolnym z 15 listopada 1984 roku (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 617 ze zm.)
  • Ustawa Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 617 ze zm.)
  • Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Nisku z 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.