Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz ,, Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

  2. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych;

  3. pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika);

  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) 

  5. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych ( np. Wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby której dane maja być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych – kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur,wyroków sądowych itp.)

Osobom i podmiotom które wykażą interes faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą. Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.

 

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w referacie USC i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 1a(poniedziałek – piątek godz. 7:30 -15:30)
Tel. +48 15 8415655

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych  (dotyczących jednej osoby  lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców wynosi 31 zł.

Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa Wola, nr rachunku 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 z zaznaczeniem „ opłata za udostępnienie danych”. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 30 dni.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1397),

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1000),

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 poz. 2482),

  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 poz. 2523),

  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2019 poz. 1212),

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych. Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Turek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2017 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1300
11 marca 2020 09:19 (Tomasz Żaba) - Aktualizacja danych sprawy.
28 kwietnia 2017 11:05 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.