Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierający:

 1. wyrys z mapy ewidencyjnej z oznaczeniem wnioskowanego terenu,
 2. wypis z ewidencji gruntów,
 3. mapa zasadnicza z oznaczeniem wnioskowanego terenu


Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

 1. Rozpoczęcie procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.
 2. Opis procedury:
  • ustalenie granic opracowania, oraz przygotowanie materiałów wyjściowych (ekofizjografia, mapy, projekt uchwały, analiza zasadności do sporządzenia planu, analiza zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
  • uchwalenie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do opracowania planu oraz sprawdzenie uchwały przez Wojewodę pod kątem zgodności z prawem,
  • ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na tablicy ogłoszeń oraz w prasie,
  • zbieranie wniosków od osób prywatnych oraz od instytucji oraz rozstrzygnięcie tych wniosków,
  • uzgodnienie (zakresu) stopnia szczegółowości Strategicznej Oceny oddziaływania na Środowisko (SOONŚ),
  • sporządzenie projektu planu i projektu SOONŚ,
  • uzgodnienie i opiniowanie projektu planu i projektu SOONŚ, oraz ewentualne zmiany projektów,
  • ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu splanu oraz SOONŚ w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na tablicy ogłoszeń oraz w prasie,
  • zamieszczenie projektów w publicznym wykazie dokumentów zawierających dane o środowisku,
  • wyłożenie do wglądu projektów na okres 21 dni, oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami,
  • zbieranie przez okres 21 dni uwag do projektów od osób prywatnych oraz ich rozstrzygnięcie przez Burmistrza oraz Radę Miasta,
  • Przedstawienie projektu Radzie Miasta wraz z analizami i rozstrzygnięciami oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • przekazanie uchwały wojewodzie oraz publikacja w dzienniku urzędowym województwa,
  • zamieszczenie dokumentu w publicznym wykazie zawierającym dane o środowisku,

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073)

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2011 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 3782
12 października 2017 11:04 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
04 października 2011 13:01 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.