Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożony na piśmie wraz z następującymi załącznikami:

  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu,
  • któregodotyczy wniosek oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – art. 46 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, ( w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 3 ustawy, mapę sytuacyjno – wysokościową);
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu) / informacje o planowanym przedsięwzięciu (zakres informacji w załączeniu) zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska (jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane)) ;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej;


Dokument w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 205,- zł. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika obowiązuje ponadto opłata skarbowa w kwocie 17,- zł od udzielonego pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Sprawę załatwia się poprzez wydanie decyzji.
Termin wydania decyzji (zgodnie z art.35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071, z późn. zm.) – w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy;
Zgodnie z art.35 §5 w/w ustawy, do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów uzyskania opinii i uzgodnień organów, o których mowa w art. 57 i 378 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Podstawa prawna

art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017.1405)

 

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji – zezwolenia.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2011 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 3424
29 września 2017 09:35 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 08:44 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 14:07 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.