Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rejestr informacji o środowisku

Karty informacyjne
Lista kart w rejestrze informacji o środowisku.
Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy Opcje
124/2019 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna formularz A1/2019 PPB
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zbiornika wodnego w Zarzeczu rejon ul.Gozdowej i Mickiewicza
PPB.6730.84.2019 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
123/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Karta Informacyjna-Formularz C-2/2018
Projekt IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Nisko
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
122/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Karta informacyjna-Formularz F-3 2018
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu IV zmiany studium
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
121/2018 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą Nr LIII/417/18 z dnia 13.09.2018r. Nowosielc produkcyjno-usługowy gm. Nisko
Dz.U.Woj.Podkarpackiego 5.10.2018r. poz. 4158
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
120/2018 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów F2 -PPB 2018-Karta informacyjna-dla opracowania ekofizjograficznego
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla zbiornika Podwolina
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
119/2018 Decyzje Formularz B2/2018 PPB Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego nr 35/2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Nisko, Racławice
PPb.6733.1.31.2018 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
118/2018 Decyzje Formularz B1/2018PPB-karta informacyjna dla decyzji celu publicznego PPB.6733.1.27.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i wodociągu w msc Zarzecze ul.Szoje i Krzeszowska
PPb.6733.1.27.2018 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
117/2018 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A2/2018PPB- Karta informacyjna znak 6733.1.31.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Nisku i Racławicach
PPb.6733.1.31.2018 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
116/2018 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1-2018 -wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla MZK spzoo w Nisku
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zarzeczu w rejonie ul.Krzeszowskiej i Szoje
PPb.6733.1.27.2018 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
115/2018 Prognozy oddziaływania na środowisko Formularz F-Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP "Nowosielec produkcyjno-usługowy"
Prognoza oddziaływania na środowisko-podstawowa zg. art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r.
PPB.6721.1.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
114/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Formularz C- Projekt mpzp "Nowosielec produkcyjno-usługowy"
Obszar Nowosielca -północno-zachodnia część- 56ha
PPB.6721.1.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
113/2018 Decyzje Formularz B 4/2017 Decyzja o warunkach zabudowy
Rozbudowa zakładu produkcji krzeseł drzwiowych płytowych w Zarzeczu ul.Mickiewicza
PPB.6730.87.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
112/2017 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A3/2017 Karta Informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Voster -produkcja okien i drzwi w Zarzeczu ul.Mickiewicza 155
PPB.6730.87.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
111/2017 Polityki, strategie, plany lub programy Karta informacyjna-Fomularz D-1/2017- MPZP Centrum Sportowo-rekreacyjne w Racławicach gm. Nisko Uchwała nr XXXIV/256/2017 z dnia 22.03.2017
Zgodnie z art 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r z poźn. zm.
PPB.6721.1.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
110/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Karta Informacyjna-Fomularz C-1/2017- Projekt III zmiany studium (rozpoczęty uchwałą nr XXIII/160/16 z dniany23.06.2016r.)
Zgodnie z art 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. z poźn.zm.
PPB.6720.1.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
109/2017 Prognozy oddziaływania na środowisko Formularz F1-2017-Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb III Zmiany Studium
zgodnie z art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
PPB.6720.1.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
108/2017 Decyzje Karta informacyjna B.3/2017.PPB dla wydanej decyzji Nr34/2017
PPB.6730.18.2017- budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowanych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcji w Nisku ul.Sandomierska Boczna na terenie zakładu ARMES
PPB.6730.18.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
107/2017 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -Formularz A2/2017PPB-wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
PPB.6730.18.2017- budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowanych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcji w Nisku ul.Sandomierska Boczna na terenie zakładu ARMES
PPB.6730.18.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
106/2017 Decyzje Formularz B2-2017-karta informacyjna o wydanej decyzji lokalizacyjnej o znaczeniu wojewódzkiej Nr 5/2017
Budowa sieci energetycznej WN 110kV w msc Nisko i Zarzeczu
PPb.6733.2.1.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
105/2017 Decyzje Karta informacyjna B-1/2017-dla decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci gazowej PPB.6733.2.2.2015 Decyzja nr 3/2017 z dnia 14.02.2017r
Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 w Nisku i Racławicach
PPb.6733.2.2.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
104/2017 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1/2017 PPB dla wniosku na budowę sieci energetycznej 110kV PPB.6733.2.1.2017
Budowa sieci napowietrznej 110kV
PPb.6733.2.1.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
103/2017 Decyzje Karta informacyjna B1/2016 dla decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu
Decyzja NR 32/2016 ZNAK PPB.6733.1.36.2016
PPB.6733.1.36.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
102/2016 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A2-2016 PPB -Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego
Budowa sieci energetycznej 110KV Zarzecze i Nisko
PPb.6733.2.1.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
101/2016 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1-2016 PPB -Karta informacyjna wniosku o decyzje lokalizacyjną
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Zarzecze ul.Krzeszowskiej
PPB6733.1.36.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
100/2016 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Formularz C1-2016-Karta informacyjna projektu MPZP
Projekt MPZP Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Racławicach
C1-2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
99/2016 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Formularz F 2-2016 Karta informacyjna prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza dla MPZP Centrum sportowo- rekreacyjne w Racławicach
F-2-2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
98/2016 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Formularz F 1-2016 Karta informacyjna dla opracowania ekofizjograficznego
Opracowanie ekofizjograficzne Nowosielca teren przemysłowo-usługowy, inwentaryzacja ornitologiczna i przyrodnicza
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
97/2016 Decyzje Formularz B6/2015 -Karta informacyjna dla decyzji lokalizacyjnej celu publicznego
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc Nisko i Racławice
PPB6733.1.26.2015, Nr 32/2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
96/2016 Decyzje Formularz B5/2015-Karta informacyjna dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul.Sandomierska
PPB6733.1.22.2015, Nr 30/2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
95/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-8/2015 karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego
PPB.6733.1.26.2015 -Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Nisku i Racławicach
PPB.6733.1.26.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
94/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-7/PPB wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego znak PPB.6733.2.2.2015
Budowa Gazociągu wysokoprężnego G-300 w Nisku i Racławicach
PPB.6733.2.2.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
93/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A6/2015 PPB -karta informacyjna dla wniosku o wyadanie decyzji o warunkach zabudowy
Budowa farmy fotowoltaiki w Kończycach
PPB.6730.85.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
92/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-5 /2015PPB dla wniosku o wydanie decyzji celu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nisko ul. Sandomierska
PPB.6733.1.22.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
91/2015 Decyzje Formularz B-Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego Nr 23/2015 z dnia 21.07.2015, znak PPB.6733.1.10.2015
Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
PPB.6733.1.10.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
90/2015 Decyzje Formularz B2/2015 PPB -karta informacyjna dla decyzji o warunkach zabudowy
Budowa 18 budynków mieszkalnych i gospodarczych, drogi wewnętrznej i zjazdu indywidualnego
PPB.6730.34.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
89/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A 4/2015 PPB wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Budowa 18 budynków mieszkalnych i gospodarczych, drogi wewnętrznej i zjazdu w Racławicach ul. Krótka
PPB.6730.34.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
88/2015 Decyzje Formularz B-karta informacyjna dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Nisku -Etap 1.
PPB.6733.1.16.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
87/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A3/2015 karta informacyjna dla wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś
PPB.6733.1.7.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
86/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-2/2015 karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalziacji
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul. Racławicka
PPB.6733.1.6.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
85/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1/2015 PPB karta informacyjna dla budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zarzeczu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Zarzecze
PPB.6733.1.10.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
84/2015 Decyzje Formularz B-Decyzja o warunkach zabudowy Rozbudowa Zakładu produkcyjnego w Zarzeczu ul. Mickiewicza dla f-my Voster
Decyzja nr 112/2014 znak PPB.6730.84.2014
PPB.6730.84.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
83/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A15/PPB 2014 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa budynku produkcyjnego (skrzydeł drzwiowych z MDF I HDF oraz budowa budynku biurowego w Zarzeczu f-my Voster
PPB.6730.84.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
82/2014 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt mpzp "Centrum w Nisku"-etap 1 Karta informacyjna -Formularz C.01.2014
C.01.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
81/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -formularz A14/PPB dla wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Powiększenie zbiornika retencyjnego o kąpielisko wraz z infrastrukturą
PPB.6733.1.44.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
80/2014 Decyzje Karta informacyjna -Formularz B8/2014 PPB o wydaniu decyzji lokalizacyjnej
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Nowosielcu -ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
79/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna formularz A13/2014 PPB wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego o cz. magazynowa w Nisku ul. Nowa Boczna
PPB.6730.89.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
78/2014 Decyzje Karta informacyjna-B7-2014 PPB dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etapIV
PPB.6733.1.19.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
77/2014 Decyzje Karta informacyjna B6-2014 PPB dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu-etap III
PPB.6733.1.18.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
76/2014 Decyzje Formularz B5-2014 dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowowsielcu-EtapII
PPB.6733.1.17.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
75/2014 Decyzje Karta informacyjna B4/2014PPB dla decyzji o ustaleniu lokalizacji
Zmiana konstrukcji dachowej na budynku administracyjnym SPZOZ Nisko
PPB.6733.1.31.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
74/2014 Decyzje Karta Informacyjna B3/2014 dla decyzji o warunkach zabudowy
Powiększenie zbiornika retencyjnego o budowę kąpieliska Nisko os.Podwolina
PPb.6730.70.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
73/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A12PPB/2014 dla wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kończyce gm. Nisko
PPB.6733.1.37.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
72/2014 Decyzje karta informacyjna B-2/2014 Budowa budynku warsztatu ślusarskiego oraz przebudowa zjazdu na zjazd publiczny
Budowa budynku warsztatu ślusarskiego oraz przebudowa zjazdu na zjazd publiczny w Nisku ul. Kościuszki 60 na wniosek P. S. Mieszczek
PPb.6730.48.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
71/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -formularz A11/2014 PPB
PPB.6733.1.31.2014 Zmiana konstrukcji dachowej dla budynku administracyjno-biurowego dla SPZOZ w Nisku
PPB.6733.1.31.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
70/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta Informacyjna -formularz A10/2014 PPB PPB.6733.1.36.2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -Etap VIII
PPB.6733.1.36.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
69/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A9/2014 PPB PPB.6733.1.35.2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etap VII
PPB.6733.1.35.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
68/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A8/2014 PPB
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
67/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A8/2014 PPB
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
66/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A7/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -Etap V
PPB.6733.1.20.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
65/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A6/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etap IV
PPB.6733.1.19.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
64/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A5/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowowsielcu-etap III
PPB.6733.1.18.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
63/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A4/2014 PPB
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etapII
PPB.6733.1.17.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
62/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A3/2014PPB- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w nisku i Nowosielcu -etapI
Karta informacyjna A3/2014PPB- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku i Nowosielcu -etapI
PPB.6733.1.16.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
61/2014 Decyzje Karta informacyjna B1 2014
Budowa mostu przez rz. Barcówka w ciągu drogi krajowej nr 19 w Nisku ul.Rzeszowska i ul. Rzeczna
PPB.6733.1.7.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
60/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A2 2014
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy warsztatu ślusarskiego
PPB.6730.48.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
59/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A1 2014
wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej o znaczeniu krajowym na budowę mostu na rz. Barcówka w nisku w ciągu drogi krajowej nr 19
PPB.6733.1.7.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
58/2014 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą nr XLIV/347/14 z dnia 27.02.2014r w rejonie cmentarza w Nowosielcu gm. Nisko
zgodnie z art14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
D-01.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
57/2014 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą nr XLIV/347/14 z dnia 27.02.2014r w rejonie cmentarza w Nowosielcu gm. Nisko
zgodnie z art14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
D-01.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
56/2014 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt MPZP w rejonie cmentarza w Nowosielcu
zgodnie z art.14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn.27.03.2003r
C.1.2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
55/2014 Prognozy oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko
zg. z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ji jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
F.2.2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
54/2013 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko
zg. z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ji jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
F.1 /2013 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
53/2013 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt mpzp p.n. "Centrum w Nisku" (rozpoczęty uchwałą o przystąpieniu z dnia 31.03.2011r Nr VIII/51/11
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź.zm.
C.01.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
52/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A-3
Karta Informacyjna A-3 -dla budowy stacji PKN Orlen ul. Nowa w Nisku
PPb.6730.142.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
51/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta A-2/2012
Karta informacyjna A-2/2012 Budowa bazy sprzętowo-magazynowej z pom. socjalnymi W Nowosielcu
PPB.6730.67.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
50/2012 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP p.n. Zadąbrowa i Hawryły w Zarzeczu gm. Nisko
zgodnie z art.14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z poźn. zm.
D.01.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
49/2012 Decyzje Krat Informacyjna Karta B1/2012 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej i sklep oraz część mieszkalna na poddaszu
PPB.6730.12.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
48/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -A1/2012 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej i sklep oraz część mieszkalna na poddaszu
PPB.6730.12.2012 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
47/2012 Decyzje Karta Informacyjna Formularz B 3/2011 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na halę produkcyjną w Zarzeczu
PPB.6730.160.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
46/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta Informacyjna Formularz A
Zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na halę produkcyjną w Zarzeczu
PPB.6730.160.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
45/2012 Decyzje Formularz B2/2011 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul. Gruntowa i Rzeszowska-Boczna I -Formularz B2/2011PPB
PPB.6733.1.29.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
44/2012 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Karta informacyjna A
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul. Gruntowa i Rzeszowska-Boczna I -Formularz A2/2011PPB
PPB.6733.1.29.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
43/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp "Zadąbrowa i Hawryły"
Podstawowy, formularz F
F.2.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
42/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt MPZP (rozpoczęty uchwałą z dnia 29.03.2010r. nrXLIII/406/10 w sprawie przystąpienia mpzp w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź. zm. Formularz C.
C.01.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
41/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany mpzp obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku
Zgodnie z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formularz F
F.03.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
40/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt I zmiany MPZP (rozpoczęty uchwałą z dnia 30.10.2009r. nr XXXVII/378/09 w sprawie przystąpienia do I zmiany mpzp obszaru przemysłowo-usługowego w Nisku przy ul. Sandomierskiej.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź. zm. Formularz C
C.03.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
39/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu II zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formularz F
F.02.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
38/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt II zmiany studium (rozpoczęty uchwałą z dnia 25.09.2009 nr XXXIV/361/09 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.z poź. zm. Formularz C
C.02.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
37/2011 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana studium (uchwalona uchwałą z dnia 4.10.2010 nr XLIX/441/10 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Formularz D
D-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
36/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany studium (rozpoczętym uchwałą z dnia 22.06.2007 nrVIII/83/07 w sprawie przystapienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art 51.1. ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odzdaiływania na środowisko. Formularz F
F-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
35/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt I zmiany studium (rozpoczęty uchwałą z dnia 22.06.2007 nrVIII/83/07 w sprawie przystapienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Formularz C
C-1.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
34/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nisko
Podstawowy, formularz C
27.05.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
33/2011 Decyzje Budowa odcinka sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-25/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
32/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa odcinka sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-25/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
31/2011 Decyzje Budowa sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-24/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
30/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa sieci wodociągowej SUW Nisko - Stalowa Wola
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-24/09 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
29/2011 Decyzje Budowa stacji pomiarowej gazu Q = 700m3 /h w Nisku
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-30/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
28/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa stacji pomiarowej gazu Q = 700m3 /h w Nisku
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-30/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
27/2011 Decyzje Budowa (odbudowa) wraz z przebudową kanału ściekowego; ul. Kościuszki w Nisku
Formularz B - decyzja
PPB.7331-2-28/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
26/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Budowa (odbudowa) wraz z przebudową kanału ściekowego; ul. Kościuszki w Nisku
Formularz A - wniosek
PPB.7331-2-28/08 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
25/2011 Decyzje Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu Barce - SUW w Nisku
Formularz B - decyzja
PPB.6733.1.6.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
24/2011 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu Barce - SUW w Nisku
Formularz A - wniosek
PPB.6733.1.6.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
23/2011 Polityki, strategie, plany lub programy I zmiana mpzp (uchwalona uchwałą dnia 10.11.2010r Nr LII/455/2010) w sprawie I-szej zmiany mpzp obszaru przemysłowo- usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź.zm. Formularz D
D.03.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
22/2011 Polityki, strategie, plany lub programy II zmiana studium (uchwalona uchwałą dnia 10.11.2010r Nr LII/454/2010) w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.z poź. zm. Formularz D
D.02.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
21/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu centrum i "przestrzeni publicznej" w Nisku.
Podstawowy, formularz F
F.01.2011 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
20/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w Nisku przy ul. Paderewskiego
Podstawowy, formularz F
F.05.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
19/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Sandomierskiej, Szklarniowej i Osiedle w Nisku
Podstawowy, formularz F
1.01.2010 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
18/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej (DK-19) i ul.Mickiewicza w Zarzeczu
Podstawowy, formularz F
7.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
17/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w pomiędzy ul. Lubelskiej (DK-19) i ul.Starą w Zarzeczu
Podstawowy, formularz F
8.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
16/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenów w Nowosielcu oraz przy DK-19 w Nisku parking śródleśny)
Podstawowy, formularz F
3.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
15/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Sandomierskiej ul.1000-lecia i torów kolejowych Rozwadów Przeworsk w Nisku (sąsiedztwo - Armes)
Podstawowy, formularz F
5.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
14/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Gruntowej, ul. Rzeszowskiej Bocznej II i torów kolejowych Rozwadów-Przeworsk w Nisku
Podstawowy, formularz F
14.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
13/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenów w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza (Zadąbrowa, Hawryły)
Podstawowy, formularz F
2.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
12/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie boiska sportowego, ul. Rudnicka, ul.Nadjeziorze, ul. Zielona w Racławicach
Podstawowy, formularz F
13.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
11/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Błonie w Wolinie
Podstawowy, formularz F
9.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
10/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie skrzyżowania ul. Wyszyńskiego i ul. Kościuszki w Nisku
Podstawowy, formularz F
12.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
9/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Sandomierskiej ul.Szklarniowej i rz. Barcówki w Nisku
Podstawowy, formularz F
6.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
8/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Nowej, Słonecznej, Dąbrowskiego oraz rzeki Barcówki w Nisku
Podstawowy, formularz F
16.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
7/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenów w Nisku przy ul. Sandomierskiej (Teren zakładu dawnego Nimet)
Podstawowy, formularz F
1.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
6/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie ul. Lubelskiej (DK-19) (przysiółek Kudelki) w Zarzeczu
Podstawowy, formularz F
10.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
5/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu ul. Akacjowej, Grądy, Racławice
Podstawowy, formularz F
05.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
4/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu Malce III i ul. Sopockiej w Nisku
Podstawowy, formularz F
4.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
3/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu pomiędzy ul. Wolności (DK-77) ul. Lubelską (Dk-19), ul. Rzeszowska i PCK i ul. Torową w Nisku
Podstawowy, formularz F
18.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
2/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu dawnej leśniczówki "Swoły" w Nisku.
Podstawowy, formularz F
11.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
1/2011 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu doliny Sanu w rejonie ul. Sanowej w Zarzeczu
Podstawowy, formularz F
17.2009 Pokaż kartę Wydrukuj kartę