Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 grudnia 2019r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie listy obecności.
  Zobacz listę

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Nisku poprzez dodanie punktów w brzmieniu:
  -Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.
  -Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  -Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej przy naliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2019/2020.
  -Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
  Zobacz wynik głosowania
   
 5. Przyjęcie protokołów sesji z XVII i XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nisku.

 6. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Nisku.

 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2020-2030.

 9. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020r.

 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 11. Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku.

 12. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2020-2030.
  Zobacz wynik głosowania
   
 13. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020r.
  Zobacz wynik głosowania
   
 14. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.
  Zobacz wynik głosowania
   
 15. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  Zobacz wynik głosowania
   
 16. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Nisko za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
  Zobacz wynik głosowania
   
 17. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko.
  Zobacz wynik głosowania
   
 18. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej przy naliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2019/2020.
  Zobacz wynik głosowania
   
 19. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2030.
  Zobacz wynik głosowania
   
 20. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na 2020r.
  Zobacz wynik głosowania
   
 21. Przedyskutowanie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
  Zobacz wynik głosowania
   
 22. Sprawy różne.

 23. Zamknięcie obrad sesji

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2019 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Żaba
Ilość wyświetleń: 146
10 lutego 2020 11:50 (Katarzyna Dubiel) - Opublikowanie dokumentu.
10 lutego 2020 11:49 (Katarzyna Dubiel) - Dodanie załącznika [18122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 12:01 (Tomasz Żaba) - Opublikowanie dokumentu.