Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia XVII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 października 2019r.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie listy obecności.
  Zobacz listę

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Nisku poprzez:
  1. zdjęcie z obrad punktu „12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”,
  2. dodanie po pkt 10 punktu  11 w brzmieniu: „Przedyskutowanie projektu i  podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2019-2030”,
  3. dodanie po punkcie 13 punków 14 i 15 w brzmieniu: „14.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w  Nisku Nr XV/121/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości”; „15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko”.
   Zobacz wynik głosowania

 5. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nisko na temat bieżących spraw gminy.

 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Nisku z realizacji zadań za rok 2018 oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i  porządku publicznego na terenie Gminy i  Miasta Nisko.

 8. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy i Miasta Nisko za 2018 r.

 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nisku z działalności Ochotniczych Straży Pożarnej RP na terenie Gminy i Miasta Nisko za 2018 r.

 10. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko za rok szkolny 2018/2019.

 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Zobacz wynik głosowania

 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2019-2030.
  Zobacz wynik głosowania

 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
  Zobacz wynik głosowania

 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXVIII/305/17 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 21 sierpnia 2017 r. w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych.
  Zobacz wynik głosowania

 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XV/121/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  Zobacz wynik głosowania

 16. Wniosek radnego Bogusława Lechocińskiego do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko.
  Zobacz wynik głosowania

 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko.
  Zobacz wynik głosowania

 18. Sprawy różne.

 19. Wniosek w sprawie dopuszczenia do głosu Pani Sylwii Kotylak.
  Zobacz wynik głosowania

 20. Zamknięcie obrad Sesji.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2019 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 343
18 grudnia 2019 13:58 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 13:58 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2019 15:08 (Katarzyna Dubiel) - Opublikowanie dokumentu.