Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia XV sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 25 września 2019r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko za rok szkolny 2018/2019.

 3. Sprawdzenie listy obecności.
  Zobacz listę

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  Zobacz wynik głosowania

 6. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko.
  Zobacz wynik głosowania

 7. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku posiedzenia poprzez przeniesienie punktu: „8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy i Miasta Nisko za 2019 r.” do punktu 7. Dotychczasowy punkt 7 obrad, otrzymuje numer 8.
  Zobacz wynik głosowania

 8. Przyjęcie protokołów sesji z 11.07.2019 r., 25.07.2019 r. i 13.08.2019 r.

 9. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

 10. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy i Miasta Nisko za 2019 r.

 11. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2018 r. w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

 12. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy i Miasta Nisko za I półrocze 2019r.

 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2019-2030.
  Zobacz wynik głosowania

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  Zobacz wynik głosowania

 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród.
  Zobacz wynik głosowania

 16. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego dotyczącego stwierdzenia nieważności §7, §8 ust.1 i 22, § 11, § 12 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XII/103/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko.
  Zobacz wynik głosowania

 17. Projekt uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Nisko na lata 2019-2022.
  Zobacz wynik głosowania

 18. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych z  usuwaniem wyrobów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i  gospodarczych na terenie Gminy i Miasta Nisko, realizowanych przez osoby fizyczne.
  Zobacz wynik głosowania

 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  Zobacz wynik głosowania

 20. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko
  Zobacz wynik głosowania

 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Nisko.
  Zobacz wynik głosowania

 22. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023.
  Zobacz wynik głosowania

 23. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
  Zobacz wynik głosowania

 24. Interpelacje i zapytania radnych.

 25. Sprawy różne.

 26. Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Dubiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2019 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 362
18 grudnia 2019 13:59 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 13:59 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2019 13:27 (Katarzyna Dubiel) - Opublikowanie dokumentu.