Gmina i Miasto Nisko

Uchwała Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

U C H W A Ł A Nr XXIX/223/16

Rady Miejskiej w Nisku

 

z dnia 24 listopada 2016 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8, art. .40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016, poz. 446 ze zm.), art. 5 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkachi opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. 2016r., poz.716 ze zm)

 

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 od 1 m² powierzchni,

 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 od 1 ha powierzchni,

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 od 1 m² powierzchni,

 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni.

 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,47od 1 m² powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,35 od 1 m² powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,82od 1 m² powierzchni użytkowej,

 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 od 1 m² powierzchni użytkowej,

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,06od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 1. od budowli:

 1. służących doprowadzaniu i uzdatnianiu wody oraz oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków na rzecz ogółu ludności – 1 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
  i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

 2. pozostałych – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2017 roku.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Waldemar Ślusarczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2016 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1544
30 grudnia 2016 08:25 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2016 08:23 Andrzej Ortylewski - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl