Gmina i Miasto Nisko

Uchwała Nr XIV/98/15 opłata targowa

UCHWAŁA NR XIV/98/15

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad poboru opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art .42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm ) oraz art.15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz.849 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Wprowadza się na terenie Gminy i Miasta Nisko opłatę targową.

 

§2

1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie Gminy Nisko  w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży ze stoiska handlowego zadaszonego do 3 metrów bieżących - 12,00 zł.,

2) przy sprzedaży ze stoiska handlowego niezadaszonego do 3 metrów bieżących - 8,00 zł.,

3) przy sprzedaży ze stoiska handlowego zadaszonego lub niezadaszonego powyżej 3 metrów bieżących – za każdy następny rozpoczęty metr bieżący - 6,00 zł.,

4) przy sprzedaży z samochodu osobowego – 11,00 zł.,

5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, dostawczego,przyczepy, platformy – 15,00 zł.,

6) przy sprzedaży z wozu konnego – 7,00 zł.,

7) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka ręcznego – 4,00 zł.

 

§3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Nisku.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% pobranych opłat.

4. Opłatę targową inkasent pobiera w gotówce w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.

 

§5

Traci moc Uchwała Nr LII/403/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 945
10 grudnia 2015 12:38 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2015 12:34 Andrzej Ortylewski - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl