Uchwała Nr Nr XIV/97/15 środki transportowe

UCHWAŁA NR XIV/97/15

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) oraz art.10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz.849 ze zm.)

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały
  2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały
  3. ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 3 do uchwały
  4. ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 4 do uchwały
  5. przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały
  6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały
  7. autobusów, jak w załączniku Nr 7 do uchwały

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1402
10 grudnia 2015 12:31 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2015 12:29 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2015 12:23 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie nowej zakładki.