Gmina i Miasto Nisko

Uchwała Nr XIV/96/15 podatek nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIV/96/15Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8, art. .40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.), art. 5 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz.849 ze zm.)

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 0,14 zł od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m² powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,35 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,82zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli:

 1. służących doprowadzaniu i uzdatnianiu wody oraz oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków na rzecz ogółu ludności – 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 2. pozostałych – 2%ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1046
10 grudnia 2015 10:32 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2015 10:32 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2015 10:22 Andrzej Ortylewski - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl