Gmina i Miasto Nisko

Uchwała Nr XIV/99/15 formularze

UCHWAŁA Nr XIV/99/15

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 19 listopada 2015 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.), oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1381 ze zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.465 ze zm.)

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

 

§ 1

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

 

§3

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 4

Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach (INRL-1), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko

 

§ 6

Traci moc uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

§ 7

Traci moc uchwała Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

§ 8

Traci moc uchwała Nr XVII/149/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

§ 9

Traci moc uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2828
10 grudnia 2015 10:18 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2015 10:17 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2015 10:11 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl