Gmina i Miasto Nisko

Uchwała Nr XXIV/244/08 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie poboru podatków

Uchwała Nr XXIV/244/08

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 13 listopada 2008 roku

 

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8, art..40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.) oraz art.28 §4 i art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.)

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

 

§ 1

Zarządza się na terenie Gminy i Miasta Nisko pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

 

§ 2

Inkasentami na terenach wiejskich są sołtysi.

 

§3

Sołtysi otrzymują wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 5% zainkasowanych kwot.

 

§ 4

Inkasent jest zobowiązany do wpłacenia podatku nie później niż w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku.

 

§ 5

Traci moc uchwała Nr VII/46/94 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 22 grudnia 1994r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2011 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1346
30 grudnia 2011 10:26 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2011 10:25 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2011 10:19 Andrzej Ortylewski - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl