Uchwała Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XIII/127/07

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 27 listopada 2007r.

 

w sprawie opłaty targowej

 

 

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1,art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1 lit.a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła­tach lokalnych1) (tekst jedn. Dz. U.z 2006r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

 

§ 1


Określa się stawki opłaty targowej w wysokości:

 

 1. 1. Przy sprzedaży z samochodu:
  1. osobowego – od samochodu                                                   11,00 zł.
  2. ciężarowego, dostawczego, platformy, przyczepy
   • od samochodu, platformy, przyczepy                       12,00 zł.
 2. Przy sprzedaży z wozu konnego – od wozu                               7,00 zł.
 3. Przy sprzedaży z wózka ręcznego – od wózka                           5,00 zł.
 4. Przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, wiadra, skrzynki              4,00 zł.
 5. Przy sprzedaży ze stoiska handlowego za każdy rozpoczęty m2  6,00 zł.
 6. Przy sprzedaży na straganie – stole zadaszonym,
   •  za całą powierzchnię straganu – stołu                      9,00 zł.
 7. Przy sprzedaży na straganie – stole nie zadaszonym,
   •  za całą powierzchnię straganu – stołu                      8,00 zł.

 

§ 2

 

Opłata targowa płatna jest w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta.

 

§ 3

 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywanego przez:
  1. Klub Sportowy „Sokół” w Nisku – na targowisku przy ulicy Kwiatkowskiego w Nisku oraz w pozostałych miejscach, z zastrzeżeniem pkt.2.
  2. „TALBET” Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1D, 37-400 Nisko – na targowisku przy ulicy Sandomierskiej w Nisku.
 2. Wysokość wynagrodzenia dla inkasenta o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się w wysokości 90% od zainkasowanych kwot.
 3. Wysokość wynagrodzenia dla inkasenta o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustala się w wysokości 80% od zainkasowanych kwot.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat należnych od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk

 

 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich

1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).                         

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2011 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1143
30 grudnia 2011 10:17 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2011 10:12 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2011 10:06 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana treści zakładki.