Gmina i Miasto Nisko

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/125/07

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 27 listopada 2007r.


w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opła­tach lokalnych1) (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.),

 

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi:

  1. budynki gospodarcze lub ich części służące wyłącznie działalności rolniczej wchodzące w skład nieruchomości rolnych, nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
  2. grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej.
  3. grunty oraz budynki lub ich części służące realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).

           Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2011 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1367
30 grudnia 2011 10:00 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2011 09:58 Andrzej Ortylewski - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2011 09:54 Andrzej Ortylewski - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl