Gmina i Miasto Nisko

Nabór na wolne stanowisko pracy zobacz archiwum »

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nisku ul. Dąbrowskiego 8

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nisku ul. Dąbrowskiego 8


1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3, § 5, § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr 184, poz. 1436; z 2011 r. Nr 254, poz. 1526/.

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki.
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.
 4. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem.
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
 6. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 7. ocenę pracy o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 styczni 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. Poz.1379 oraz z 2017 r. poz. 60).
 10. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 11. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2013 poz.168 z późn. zm./
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 14. Oświadczenie, ze kandydat złożył lub złoży do dnia rozstrzygnięcia konkursu oświadczenie lustracyjne zgodnie z art 7 ust. 1 i ust. 3A ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U.z 2016 poz 1721/.
 15. wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one uwierzytelnione przez uprawniony organ,
 16. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów

3.    Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Pok. Nr 12, 37-400 Nisko, Plac Wolności 14, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nisku” w terminie do dnia 08.05.2017 r.

4.     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

5.     O dokładnym terminie i miejscu posiedzenia Komisji konkursowej kandydaci i członkowie „Komisji” zostaną powiadomieni indywidualnie,

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Jakubów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2017, 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 277
21 kwietnia 2017, 08:44 Andrzej Ortylewski - Opublikowanie dokumentu.
21 kwietnia 2017, 08:43 Andrzej Ortylewski - Dodanie załącznika [nabor_zespol_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 kwietnia 2017, 08:41 Andrzej Ortylewski - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl